Team

MC Team

Buddha Kumar Shrestha

Buddha Kumar Shrestha

Library Assistant

Dal Bahadur Shrestha

Dal Bahadur Shrestha

Library Assistant

Devraj Humagain

Devraj Humagain

Senior Researcher/ Executive Manager

Kanchan KC

Kanchan KC

Finance and Administrative Officer

Kishor Pradhan

Kishor Pradhan

IT/Layout Designer

Maya Manandhar

Maya Manandhar

Office Support

Roshani Ghimire

Roshani Ghimire

Admin Assistant

Rukh Gurung

Rukh Gurung

Assistant Researcher

Santoshi Tamang

Santoshi Tamang

Office Support