तामाङ बोन तथा बोम्बोका विश्वासपद्दति र अभ्यास प्रसङ्ग

- खोजराज गोले

Discussion Type: Research Seminar Series | Date: 20 Aug 2023 | Time: 03:00 PM

Details

20 August 2023/३ भदौ २०८० (आइबार, दिउँसो ३ बजे)
Research Seminar Series
तामाङ बोन तथा बोम्बोका विश्वासपद्दति र अभ्यास प्रसङ्ग
खोजराज गोले, चोहो, सोसियो-कलचरल रिसर्च सेन्टर

- खोजराज गोले

Past Events