समस्याको समाधान नखोजे जलविद्युत् विकास नगरे हुन्छ

- कुमार पाण्डे, लक्ष्मण वियोगी | 2024-03-29

समस्याको समाधान नखोजे जलविद्युत् विकास नगरे हुन्छ | Kumar Pandey | National Hydro Power Company

Source: https://www.youtube.com/watch?v=N6mQ9sczW3U


About the Author

कुमार पाण्डे

Independent Power Producers' Association, Nepal (IPPAN)