नेपालबाट प्रकाशित स्मृति-ग्रन्थ : प्रारम्भिक सन्दर्भ सूची